Mon05282018

Back About us Mission

Mission -Sứ Mạng

Mission -Sứ Mạng

logo OBV

 Sứ Mạng của Tổ Chức Một Thân Hình

Chống lại nạn khai thác / buôn bán tình dục trẻ em, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á bằng việc giáo dục và tác động vào cộng đồng trở nên những tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các em.

Cải thiện đời sống cho các trẻ em có nguy cơ hay đã bị ảnh hưởng bởi tệ nạn khai thác / buôn bán tình dục, bằng việc xây dựng các gia đình mới, chăm sóc sức khỏe, y tế, tinh thần, giáo dục và dạy nghề để các em có thể tái hòa nhập vào xã hội và trở nên những công dân tốt.


One Body Village Mission

To combat child sex exploitation and trafficking especially in Southeast Asian countries, by rescuing at-risk and affected children, educating and empowering communities to be catalysts for change; and

To improve the lives of at-risk and affected children by providing shelter, medical and behavioral health care, educational assistance, and vocational training that will enable survivors to reintegrate into mainstream society as productive citizens.

 

Mission -Sứ Mạng

Hiền Thục

hienthuc
Thanks for her support ! Do you Like her T-shirt ?
Mission -Sứ Mạng

Như Loan

nhuloan2 Singer Nhu Loan visited OBV's children and she became "Be Their Voice". How about you?

Mission -Sứ Mạng

Support Us

hoodie
Buy a T-Shirt - Hoodie
Mission -Sứ Mạng

Kristine Sa

christine
How To Become Their Voice
Mission -Sứ Mạng

It's YOU

ityou
If not YOU then WHO ?